Etiketa karate
 
Etiketa v Dojo
 
 1. Etiketa a disciplína v Dojo dovoluje vytvořit vztahy mezi lidmi. Všichni lidé tuto tradici musí respektovat a nesmí ji nijak snižovat.
 2. Studenti by měli dodržovat tréninkový rozvrh v Dojo. Neměli by na trénink přicházet pozdě.
 3. Před začátkem cvičení zajděte na toaletu.
 4. Nejezte hodinu před cvičením.
 5. Pokud za vámi u vchodu do Dojo stojí zkušenější student, nechte ho vstoupit první.
 6. Vždy se snažte udržovat cvičební oděv čistý a upravený. V Dojo cvičte pouze v čistém oděvu.
 7. Udržujte své nehty na nohou i na rukou upravené tak, abyste předešli zranění ostatních studentů během společného cvičení.
 8. Při vstupu do Dojo proneste "Oss", nebo slova "Onegai shimasu", která znamenají "prosím, pomoz mi".
 9. Při vstupu do Dojo prokažte úctu ukloněním se čelní stěně (Shomen), Dojo oltáři (k obrazu mistra).
 10. Zklidněte se a ztište se, soustřeďte svoji mysl a zopakujte si pravidla Dojo (Dojo Kun)
 11. Když instruktor ohlásí začátek cvičení, seřaďte se do řady směrem k Dojo oltáři - čelní stěně (Shomen).
 12. Když instruktor zvolá "Mokuso" (meditace), zavřete oči, dýchejte zhluboka ze spodku žaludku, soustřeďte se na tanden (spodní část břicha) a snažte se dosáhnout soustředění.
 13. Když vám instruktor udílí radu nebo instrukci, poslouchejte pozorně a upřímně. Nezapomeňte dát najevo, že jste radu slyšeli a radě rozumíte slovem "Oss".
 14. Vždy buďte zdvořilý k instruktorům, zkušenějším žákům a starším.
 15. Ukloňte se instruktorovi, zkušenějším studentům a sobě navzájem s uznáním a úctou.
 16. Respektuj učitele. To znamená učit se od svého učitele s pokorou, pomáhat s učením žáků s nižším technickým stupněm a pěstovat přátelství mezi všemi v Dojo.
 17. Začátečníci a žáci s nižším technickým stupněm by se vždy měli zeptat zkušenějších žáků, pokud mají nějaké otázky týkající se karate. Studovat karate za každé situace je velmi důležité.
 18. Nezapomeňte vždy poděkovat tomu, kdo Vám poskytl nějakou radu o karate.
 19. Nezapomeňte na zahřívací cvičení na začátku každého cvičení, i když třeba cvičíte sami.
 20. Stále cvič. Pro zlepšení svého umění a pro čest svého učitele.
 21. Když cvičíte s partnerem, ukloňte se a řekněte "Oss" nebo "Onegai shimasu" před začátkem jakéhokoli cvičení. Po skončení poděkujte slovy "Oss" nebo "Arigato gozaimashita".
 22. Při změně místa v Dojo nepřecházejte přes řady. Jak jen to je možné jděte vnějškem nebo mezi řadami.
 23. Při úpravě kimona se ukloňte a otočte směrem od Dojo oltáře - Shomen. Neupravujte si kimono během cvičení, pokud vám tak není řečeno.
 24. Při postoji Yoi! mějte levou ruku na pravé. Pravá před levou znamená smrt. Totéž platí pro kimono (Karate Gi). Levá strana by měla být přes pravou.
 25. Pokud jste zranění a nemůžete cvičit, během této doby pozorujte tréninky. Když pozorujete cvičení v Dojo, seďte tiše a vhodným způsobem.
 26. Při používání cvičebních pomůcek s nimi zacházejte opatrně. Vždy je v pořádku vraťte na původní místo.
 27. Ke stálému zlepšování je nutné nebýt povýšený a nepovyšovat se nad slabší. Je potřeba spolupracovat se všemi ostatními v Dojo.
 28. Účelem tréninku karate je mít zdravé tělo a dokázat sám sebe ubránit. Nepoužívej své dovednosti karate nerozvážně a proti někomu slabšímu. Musíš poznat, co je správné, a bojovat za správné cíle.
 29. Když vylepšujeme své karate dovednosti, je rovněž nezbytné rozvíjet kvality upřímnosti a inteligence. Správné chování k ostatním v Dojo musí být samozřejmostí bez ohledu na situaci.
 30. Při odchodu z Dojo nezapomeňte říci "Oss" nebo "Arigato gozaimashita" (mnohokrát vám děkuji).
 
 
Několik základních principů etikety karate
 
Cíl karate
Pokud věříme, že cílem karate je násilí, znamená to,
že naše duše je násilná a nelidská.
Cílem karate je chránit život.
 
Úcta
Pokud při cvičení myslíme na něco jiného, nebo pokud při
cvičení ve dvojicích nedáváme pozor na své techniky,
znamená to neúctu ke spolucvičícím i k učiteli.
Úctu mezi studenty reprezentuje pozdrav na začátku a na
konci tréninku a také během něj.
 
Naslouchání
Naslouchat svému tělu znamená začít jej poznávat.
Znalost těla je základem ke znalosti ducha. Pokud během cvičení
ublížíme sami sobě, znamená to, že jsme špatně naslouchali.
Tělo je chrámem duše.
 
Ticho
Učitel se musí mnoho naučit, než se jím stane.
Kdyby na tréninku všichni mluvili, nebylo by možné cvičit a vést výuku.
Je dobré nepřerušovat trénink, pokud to není
nezbytné a otázky odložit až nakonec.
Mlčet znamená být vnímavý a pozorný.
 
Sebeovládání
Ztráta sebeovládání je spojená s neúctou: pokud jsme plní
hrdosti a toužíme se předvádět, nekontrolujeme své
techniky a nemáme úctu ke spolucvičícímu.
Musíme mít na mysli, že je to nebezpečné.
 
Nechat svět venku
V karate se říká, že když vstoupíš do Dojo, svět zůstane mimo něj.
V době tréninku karate měj neustálou pozornost a
soustřeď se na to, co děláš právě teď.
 
Pokora
Karate vyžaduje roky studia.
Pokud po krátké době věříme, že jsme dosáhli dobrého výsledku,
znamená to, že náš duch je omezený.
Cvičit karate je jako jít po cestě, která nemá konec.
Každý den je před námi kus nového obzoru.
Nejde o cíl, ale o potěšení z cesty.
Pokud spěcháme, pokud jsme zklamáni ze svých neúspěchů,
pak postrádáme pokoru a nerozumíme rozlehlosti cesty.